Lars Erik Larsson mot staten

Av 2020-02-14 juni 23rd, 2022 Äganderätt

Lars Erik Larsson från Uddevalla tvingades vänta i mer än ett halvår på att få sina pengar som Kronofogden drivit in, trots att lagen säger att betalning ska ske inom två veckor. I en dom idag konstaterar Högsta domstolen att Kronofogden inte behöver betala dröjsmålsränta vid sena utbetalningar. Två justitieråd är skiljaktiga och anser att Lars Erik Larsson har rätt till ränta.

– Det är klart jag är besviken på Högsta domstolens dom. Alla andra som dröjer med en betalning måste betala ränta. Jag tycker att det borde gälla även Kronofogden, säger Lars Erik Larsson.

Lars Erik Larsson tvingades vänta i mer än ett halvår på sina pengar som Kronofogden drivit in, trots att lagen säger att betalning ska ske inom två veckor. Orsaken är att Kronofogden under flera år haft stora brister i hanteringen av människors pengar. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Lars Erik Larsson staten i domstol och begärde ersättning i form av dröjsmålsränta på grund av att Kronofogden inte betalade ut hans pengar i tid.

Statens uppfattning är att myndigheter inte behöver följa räntelagen och att enskilda som drabbas av sena utbetalningar i stället får begära skadestånd av myndigheten. Det är dock svårt för enskilda att bevisa vilken skada som en myndighets betalningsdröjsmål har orsakat, vilket innebär att skadestånd som huvudregel inte utgår.

Stockholms tingsrätt gjorde bedömningen att Kronofogden inte behöver följa räntelagen men när Svea hovrätt prövade fallet i januari 2021 kom domstolen till motsatt slutsats. Enligt hovrätten talade starka ändamålsskäl för att dröjsmålsränta ska utgå i en situation som den aktuella.

Staten överklagade hovrättens dom till Högsta domstolen som nu går på statens linje. Högsta domstolen konstaterar att utgångspunkten är att den enskildes rätt till kompensation vid sena myndighetsutbetalningar tillgodoses genom skadestånd och inte genom dröjsmålsränta. Enligt domstolen skulle det få långtgående konsekvenser om myndigheter måste följa räntelagen. Två av justitieråden är dock skiljaktiga och anser att en tillämpning av räntelagen framstår som både rimlig och ändamålsenlig.

Högsta domstolen återförvisar nu målet till Svea hovrätt för prövning av om Lars Erik Larsson i stället har rätt till skadestånd.

– Högsta domstolens dom innebär att det även framöver kommer vara svårt för enskilda att få någon kompensation när myndigheter är i betalningsdröjsmål. Nu återstår att se om Lars Erik Larsson i stället kan få kompensation genom skadestånd i hovrätten, säger juristen Erik Scherstén, som tillsammans med Erica Wide företräder Lars Erik Larsson.

2019

Stockholms tingsrätt

Stämningsansökan Lars Erik Larsson

TR Stämningsansökan Lars Erik Larsson 2019-03-26

Lars Erik Larsson stämmer staten genom Justitiekanslern. Han tvingades vänta i över ett halvår på att få sina pengar av Kronofogden, trots att lagen säger att utbetalning måste ske inom två veckor.

26 mars, 2019

Stockholms tingsrätt

Svaromål Justitekanslern

TR Svaromål Justitiekanslern 2019-05-13

Staten motsätter sig Lars Erik Larssons begäran.

13 maj, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Lars Erik Larsson

TR Yttrande Lars Erik Larsson 2019-06-12

Lars Erik Larssons yttrande.

12 juni, 2019

Stockholms tingsrätt

Muntlig förberedelse

TR Protokoll 2019-06-25

Protokoll från muntlig förberedelse.

25 juni, 2019

Stockholms tingsrätt

Justering Lars Erik Larsson

TR Justering Lars Erik Larsson 2019-06-25

Lars Erik Larsson justerar yrkat belopp m.m.

25 juni, 2019

Stockholms tingsrätt

Samlad och slutlig bevisuppgift

TR Slutlig bevisuppgift Lars Erik Larsson 2019-07-02

Lars Erik Larssons samlade och slutliga bevisuppgift.

2 juli, 2019

Stockholms tingsrätt

Dom

Tingsrättens dom 2019-09-26

Staten genom Justitiekanslern förpliktas att till Lars Erik Larsson betala 1 188 kr jämte ränta.

26 september, 2019

Svea hovrätt

Överklagande

HR Överklagande Lars Erik Larsson 2019-10-17

Lars Erik Larssons överklagande till Svea hovrätt.

17 oktober, 2019

2020

Svea hovrätt

Beslut

HR Prövningstillstånd

Svea hovrätt ger prövningstillstånd.

7 januari, 2020

Svea hovrätt

Svarsskrift staten

HR Svarsskrift Justitiekanslern 2020-04-16

Staten motsätter sig att tingsrättens dom ändras.

16 april, 2020

Svea hovrätt

Yttrande Lars Erik Larsson

HR Yttrande Lars Erik Larsson 2020-06-04

Lars Erik Larssons yttrande.

4 juni, 2020

Svea hovrätt

Yttrande staten

HR Yttrande staten 2020-06-07

Statens yttrande.

7 juli, 2020

Svea hovrätt

Huvudförhandling

Lars Erik Larsson möter staten i domstol.

11 december, 2020

2021

Svea hovrätt

Dom

Hovrättens dom 2020-12-11

Svea hovrätt bifaller Lars Erik Larssons talan och slår fast att räntelagen är tillämplig

22 januari, 2021

Högsta domstolen

Överklagande

HD Överklagande Justitiekanslern 2021-02-18

Staten överklagar Svea hovrätts dom till Högsta domstolen.

18 februari, 2021

Högsta domstolen

Beslut

HD Prövningstillstånd 2021-08-09

Högsta domstolen beslutar att ge prövningstillstånd i frågan om dröjsmålsränta.

9 augusti, 2021

SVT Nyheter

”Staten kan få betala dröjsmålsränta vid sena betalningar – prövas av HD”

SVT Nyheter rapporterar om att Högsta domstolen prövar Lars Erik Larssons fall.

24 augusti, 2021

Högsta domstolen

Svarsskrift Lars Erik Larsson

HD Svarsskrivelse Lars-Erik Larsson 2021-08-31

Lars Erik Larsson yttrar sig över Justitiekanslerns överklagande och motsätter sig att hovrättens dom ändras.

31 augusti, 2021

2022

Högsta domstolen

Dom

Högsta domstolen finner att Kronofogden inte är skyldig att betala dröjsmålsränta och återförvisar målet till Svea hovrätt för ny prövning.

3 mars, 2022

Svea hovrätt

Yttrande staten

HR Yttrande staten 2022-04-08

Staten medger Lars Erik Larssons skadeståndsanspråk

8 april, 2022

Svea hovrätt

Yttrande Lars Erik Larsson

HR Yttrande Lars Erik Larsson 2022-05-10

Lars Erik Larsson yrkar att hovrätten ska meddela dom i enlighet med statens medgivande

10 maj, 2022

Svea hovrätt

Dom

HR Dom 2022-06-20

Hovrätten meddelar dom i enlighet med statens medgivande.

20 juni, 2022

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!