Nyheter

Håll dig uppdaterad med senaste nyheterna från Centrum för rättvisa.

Remissyttrande över betänkandet Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (SOU 2022:19).

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (SOU 2022:19). Utredningen lade fram sitt betänkande den 29 april 2022. Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av vissa delar av regleringen om hemliga tvångsmedel. Syftet har varit att utreda hur hemliga tvångsmedel ska kunna användas […]

Remissyttrande över EU-kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande till regeringen över EU-kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk. EU-kommissionen lämnade förslaget till direktiv den 27 april 2022. Förslaget innehåller ett antal åtgärder som syftar till att motverka gränsöverskridande ”munkavleprocesser” – rättsprocesser som […]

Remissyttrande över betänkandet Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter (SOU 2021:83)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter (SOU 2021:83) Utredningen lade fram sitt betänkande den 25 oktober 2021. Utredningen har haft i uppdrag att dels se över regleringen om avskiljande av studenter inom statliga universitet och högskolor, dels att ta ställning till om belastningsregisterkontroll bör införas som […]

Remissyttrande över betänkandet Ersättning till brottsoffer (SOU 2021:64)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet Ersättning till brottsoffer (SOU 2021:64).  Utredningen lade fram sitt betänkande den 19 juli 2021. Utredningens huvudsakliga uppgift har varit att utreda brottsoffers rätt till skadestånd och deras möjlighet att få ut sådan ersättning. Syftet med uppdraget har varit att stärka brottsoffers ställning och att minska skadeverkningarna av […]

Remissyttrande över betänkandet En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16). Utredningen lade fram sitt betänkande den 25 mars 2021. Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner. Uppdraget […]

Remissyttrande över betänkandet Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78). Utredningen om översyn av strandskyddet lade fram sitt betänkande den 14 december 2020. Utredningen hade i uppdrag att föreslå lagändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet görs om i grunden. Syftet med översynen av regelverket […]

Remissyttrande över delbetänkandet Föreningsfrihet och terroristorganisationer (SOU 2021:15)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet Föreningsfrihet och terroristorganisationer (SOU 2021:15). 2020 års grundlagskommitté lade fram ett delbetänkande den 16 mars 2021. Delbetänkandet innehåller förslag på förändringar i regeringsformen. Kommittén föreslår i huvudsak att en ny regel ska införas i regeringsformen som innebär att den grundlagsskyddade föreningsfriheten ska kunna begränsas för sammanslutningar som ägnar […]

Remissyttrande över betänkandet Försvarets radioanstalts internationella samarbete – en översyn av regelverket (SOU 2020:68)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet Försvarets radioanstalts internationella samarbete – en översyn av regelverket (SOU 2020:68). Utredningen om regleringen av Försvarets radioanstalts internationella samarbete lade fram sitt betänkande den 26 november 2020. Betänkandet innehåller förslag på förändringar i den lagstiftning som reglerar Försvarets radioanstalts (FRA) samarbete med utländska signalspaningsmyndigheter. Utredningen […]

Remissyttrande över betänkandet En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU 2020:74)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU 2020:74). Den sk. Eppo-utredningen lade fram sitt betänkande 15 december 2020. Betänkandet innehåller förslag på lagstiftningsändringar som bedöms bli nödvändiga om Sverige ansluter sig till förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om […]

Remissyttrande över promemorian ”En utvidgad möjlighet för hovrätter att avgöra tvistemål på handlingarna”

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över promemorian En utvidgad möjlighet för hovrätter att avgöra tvistemål på handlingarna – dvs utan muntlig förhandling. Justitiedepartementet har nyligen lämnat förslag på en lagändring som ska ge hovrätterna större möjligheter än tidigare att avgöra tvistemål ”på handlingarna”, det vill säga utan förhandling. Syftet är att hovrätterna […]

Remissyttrande över betänkandet ”Grundlagsskadestånd” (SOU 2020:44)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet ”Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda” (SOU 2020:44). Kommittén om grundlagsskadestånd lade fram sitt betänkande den 19 augusti 2020. Betänkandets förslag innebär att det klargörs i lag att staten och kommunerna kan åläggas skadeståndsskyldighet vid överträdelser av enskildas grundläggande fri- och rättigheter enligt 2 kap. […]

Remissyttrande över betänkandet ”Innovation genom information” (SOU 2020:55)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande för att uppmana lagstiftaren att säkerställa ett tillräckligt skydd för enskildas personliga integritet när myndigheter lämnar ut deras personuppgifter digitalt. Under hösten presenterade Öppna data-utredningen sitt betänkande ”Innovation genom information” (SOU 2020:55), med förslag på hur det s.k. Öppna data-direktivet ska genomföras i Sverige. Direktivets huvudsakliga syfte är […]