Europadomstolen Äganderätt

Ola Hjelm mot Sverige

Under fyra års tid hindrade myndigheterna Ola Hjelm från att bebygga sin fastighet i Norrtälje. Detta trots att det var uppenbart att det inte behövdes strandskydd på fastigheten. Ola Hjelm har under många års tid drivit rättsprocesser i olika instanser. Till slut fick han dispens för att bygga sitt hus, men har därefter nekats upprättelse och kompensation av svenska domstolar. Med hjälp av Centrum för rättvisa vände han sig därefter till Europadomstolen för att stärka egendomsskyddet i Sverige. Europadomstolen beslutade dock att inte ta upp målet till prövning.


Foto: Anders Sjöberg

– Det är uppenbart att det saknades skäl för strandskydd på fastigheten. Det hade myndigheterna upptäckt om de bara hade gjort en rimlig bedömning av hur det ser ut nere vid vattnet. Det fanns ingen anledning att hindra mig från att bygga mitt hus, säger Ola Hjelm.

Fotografen Ola Hjelm köpte en tomt i Norrtälje år 2010 för att bygga ett bostadshus med en ateljé. Den tidigare fastighetsägaren hade beviljats strandskyddsdispens och kommunen hade lovat att fastigheten skulle kunna bebyggas. Ola fick sedan bygglov och beviljades strandskyddsdispens av kommunen. Men innan han hann påbörja bygget beslutade länsstyrelsen att upphäva dispensbeslutet. Detta utan att ens ha sett tomten och utan att göra en bedömning av behovet av strandskydd i det enskilda fallet.

I stället för att förverkliga sina husplaner tvingades Ola föra en flera år lång rättslig kamp för att få tillbaka den strandskyddsdispens som han hade rätt till. Först efter att Ola ansökt om strandskyddsdispens en andra gång lyckades han få en domstol att besöka hans tomt, som då kunde konstatera att det skulle vara orimligt att neka honom dispens. 

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Ola därefter staten för att få konstaterat att strandskyddsbeslutet stått i strid med egendomsskyddet i Europakonventionen och begärde skadestånd för de skador det felaktiga beslutet inneburit, bl.a. ombudskostnader. I november 2022 avslog Svea hovrätt dock skadeståndsanspråket. Enligt domstolen hade det varit förenligt med Ola Hjelms egendomsskydd att neka honom dispens utan att ta hänsyn till hans intressen och till behovet av strandskydd i det enskilda fallet. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd.

Ola Hjelm vände sig därefter med hjälp av Centrum för rättvisa till Europadomstolen för att stärka egendomsskyddet i Sverige. Europadomstolen beslutade dock den 8 februari 2024 att klagomålet inte kommer att tas upp till prövning. Det innebär att processen nu är avslutad.

– Det är olyckligt att Europadomstolen beslutade att inte pröva målet. Det hade varit önskvärt med en vägledande dom som inskärper vikten av att svenska myndigheter gör en proportionalitetsbedömning vid ingrepp i enskildas egendomsskydd. Det är helt avgörande för att undvika sådana uppenbart orimliga resultat som Olas fall är ett exempel på, säger juristen Alexander Ottosson, ombud för Ola Hjelm tillsammans med juristerna Erik Scherstén och Emanuel Klerfelt Johansson.

Kontakt