Personlig integritet

Teddy Bondefalk mot Region Stockholm

När Teddy Bondefalk under våren 2011 opererades vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm utfördes en annan operation än den han fått information om och samtyckt till. Teddy Bondefalk skadades allvarligt efter ingreppet och har idag behov av assistans dygnet runt för att klara sin dagliga livsföring. Med hjälp av Centrum för rättvisa har han stämt Region Stockholm i domstol och begärt skadestånd för att hans grundlagsskyddade rätt till fysiskt självbestämmande har kränkts. Fallet är unikt då det är första gången som en domstol prövar om en planerad vårdåtgärd som skett utan samtycke kan leda till skadestånd.


– Den operation som utfördes på mig var en annan än den som jag hade samtyckt till. Operationen förstörde mitt liv men fortfarande har ingen kunnat slå fast att något olagligt har skett, säger Teddy Bondefalk.

Den pensionerade polisen Teddy Bondefalk sökte vård på Karolinska universitetssjukhuset för besvärande sömnapné. Under 2010 sattes en kanyl i hans hals för att underlätta andningen och säkra lufttillförseln.

Under våren 2011 gick Teddy Bondefalk med på att genomgå en operation som innebar att andningsvägarna skulle frigöras för att andningskanylen på sikt skulle kunna tas bort.

Men vid operationen utfördes andra och mer riskfyllda ingrepp än de som Teddy Bondefalk fått information om och samtyckt till. I stället för att frigöra luftvägarna togs cirka fem centimeter av Teddy Bondefalks luftstrupe bort. Vid operationen tog man även bort den kanyl som Teddy Bondefalk andades genom.

En kort tid efter ingreppet drabbades Teddy Bondefalk av ett akut andningsuppehåll, med hjärtstillestånd och hjärnskador som följd. De fysiska skador som Teddy Bondefalk ådrog sig till följd av operationen medförde bland annat att han förlorade större delen av sin syn, sin hörsel samt sin sväljförmåga. Sedan dess behöver han assistans dygnet runt.

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Teddy Bondefalk stämt Region Stockholm i domstol och begärt skadestånd med 450 000 kronor för att han utsatts för ingrepp som han inte samtyckt till. 

Stockholms tingsrätt avslog i sin dom från sommaren 2021 Teddy Bondefalks skadeståndsanspråk för att tingsrätten ansåg att han inte bevisat att det saknats ett samtycke till de ingrepp som utfördes. Men Svea hovrätt har gett Teddy Bondefalk rätt och fällt regionen för att den överträtt hans rätt till kroppsligt självbestämmande. I sin dom tydliggör hovrätten att det är regionen som måste bevisa att det funnits ett samtycke till de ingrepp som utfördes, inte patienten som måste bevisa avsaknaden av samtycke. 

– För första gången har en svensk domstol nu slagit fast att en planerad operation som utförts utan samtycke strider mot patientens grundläggande rättigheter. Domen är principiellt viktig och kan få betydelse även för andra, säger Paula Röttorp, senior jurist vid Centrum för rättvisa. Paula Röttorp är tillsammans med juristerna Erik Scherstén, Emanuel Klerfelt Johansson och Olivia Möller ombud för Teddy Bondefalk.

I Svea hovrätts dom förpliktas regionen att betala 75 000 kr i skadestånd till Teddy Bondefalk för att ha överträtt hans rätt till kroppsligt självbestämmande enligt Europakonventionen. Målet avslutades den 15 juni 2023 sedan Högsta domstolen beslutade att inte ge prövningstillstånd.

Kontaktperson