Rättssäkerhet

Kent Östergård mot RISE Research Institutes of Sweden (RISE)

Kent Östergård har varit certifierad energiexpert i tio år. Men när han skulle förnya sin certifiering avslogs hans ansökan med motiveringen att han saknar den utbildning och erfarenhet som krävs. Beslutet drog undan mattan för hans företag och innebär i praktiken ett yrkesförbud. På grund av en lucka i lagen går beslutet inte att överklaga. Nu hjälper Centrum för rättvisa Kent Östergård att få beslutet prövat i domstol.


– Det var väldigt förvånande att plötsligt få höra att jag saknar tillräcklig erfarenhet och utbildning efter att ha varit verksam som energiexpert i tio år och fått min certifiering förnyad flera gånger. Om jag inte får det här beslutet ändrat innebär det slutet för mitt företag, säger Kent Östergård.  

Kent Östergård har arbetat som certifierad energiexpert med kvalificerad behörighet i tio år. En energiexpert gör energideklarationer av byggnader. Det är regler från EU som kräver att byggnader i Sverige ska energideklareras för att säkerställa en effektiv energianvändning.

Var femte år måste certifieringen som energiexpert förnyas. Det är staten som bestämmer vilka bolag som ska få utfärda certifieringar. När Kent Östergård skulle förnya sin certifiering år 2019 hade bolaget som tidigare utfärdat hans certifiering upphört med den verksamheten. Han vände sig därför till det statligt ägda bolaget RISE Research Institutes of Sweden (RISE), som idag är ett av två ackrediterade certifieringsorgan för energiexperter. 

RISE avslog dock Kent Östergårds ansökan. Enligt RISE saknade Kent Östergård den utbildning och erfarenhet som krävs för att vara energiexpert. Detta trots att han har varit certifierad i tio års tid, har en civilingenjörsexamen från Kungliga tekniska högskolan (KTH) och har ägnat mer än 20 år åt processutveckling och energieffektivisering i industri- och fastighetsbranschen, med tunga uppdrag för bl.a. Stockholms stad och Näringsdepartementet.

RISE:s beslut innebär i praktiken ett yrkesförbud och drar undan mattan för Kent Östergårds verksamhet. På grund av en lucka i lagen har beslutet inte ansetts överklagbart till domstol. Centrum för rättvisa hjälpte därför Kent Östergård i juni 2021 att med stöd av EU-rätten och Europakonventionen överklaga RISE:s beslut till Förvaltningsrätten i Växjö i syfte att få till stånd en oberoende domstolsprövning.

Efter en två år lång process gav förvaltningsrätten Kent Östergård rätt. Förvaltningsrätten avgjorde en del av målet och slog fast att Europakonventionen kräver att ett ingripande beslut måste kunna prövas i domstol även fast det fattats av ett certifieringsorgan och inte av en myndighet.

RISE överklagade förvaltningsrättens avgörande till kammarrätten som i mars 2024 meddelade prövningstillstånd i målet. Kent Östergård har yttrat sig över överklagandet och redogjort för varför förvaltningsrättens avgörande ska stå fast. Om så blir fallet kommer förvaltningsrätten därefter pröva om Kent Östergård uppfyller kraven för att få omcertifieras. Kammarrättens dom kan dock komma att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Det kan därför komma att dröja ytterligare månader och till och med år innan Kent Östergård till slut får svar på frågan om han kommer att få fortsätta utöva sitt yrke.

– Det är självklart att ingripande beslut mot enskilda måste kunna prövas i domstol även när de fattats av ett statligt bolag. Det är positivt att förvaltningsrätten slagit fast detta och vi ser fram emot en prövning i kammarrätten, men hela processen har tagit lång tid och Kent Östergård får fortfarande inte utöva sitt yrke, säger Alexander Ottosson, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Kent Östergård tillsammans med juristen Leonard Garg.

Kontakt