Personlig integritet Rättssäkerhet

Arne Gavelin mot staten

På bristfälligt underlag ställdes Arne Gavelin under förvaltarskap och fråntogs rätten att bestämma över sitt liv. Ett år senare visade det sig att han aldrig haft behov av förvaltare. Men då hade förvaltaren mot hans vilja redan sålt av stora delar av hans egendom. Med Centrum för rättvisas hjälp har Arne Gavelin stämt staten och begärt skadestånd för det felaktiga förvaltarskapet.


– Det kändes som att jag hade förlorat alla mina rättigheter och ställts utanför samhället. Det hela har varit oerhört förödmjukande, säger Arne Gavelin om det inträffade.

Det var i december 2018 som den då 80-årige Arne Gavelin plötsligt inte kunde ta ut pengar från bankomaten eftersom hans kort och konton hade spärrats. Förklaringen visade sig vara att en domstol, utan hans vetskap, hade ställt honom under förvaltarskap.

Förvaltarskap – som historiskt sett har kallats för ”omyndigförklaring” – innebär att en person förlorar sin juridiska beslutsförmåga och kontrollen över sin egendom. Förvaltarskap får anordnas om någon på grund av sjukdom eller liknande förhållande behöver hjälp med att tillvarata sina rättigheter, förvalta sin egendom eller på annat sätt bevaka sina intressen.

Eftersom ett beslut om förvaltarskap är mycket ingripande för den enskilde ska det alltid fattas av domstol och först efter att personen själv har fått möjlighet att yttra sig i frågan. Domstolen har också en långtgående skyldighet att inhämta medicinsk utredning som klarlägger personens behov av förvaltare.

Men i Arne Gavelins fall beslutade domstolen att ställa honom under förvaltarskap utan att han fick någon information om att frågan hade väckts och utan att det fanns någon utförlig medicinsk utredning som bedömde hans behov av förvaltare.

Omedelbart efter att domstolen hade beslutat att ställa Arne Gavelin under förvaltarskap tog förvaltaren kontroll över hans ekonomi. Mot hans vilja inledde förvaltaren sedan försäljningar av bland annat bostads- och skogsfastigheter samt ett flertal entreprenadmaskiner.

Ett år senare ansökte Arne Gavelin själv om att förvaltarskapet skulle upphöra. Det gjordes då en utförlig medicinsk utredning som visade att han aldrig haft något behov av förvaltare. Domstolen tvingades då att riva upp sitt tidigare beslut om förvaltarskap.

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Arne Gavelin stämt staten och begärt skadestånd för bristerna i domstolens handläggning och för att han felaktigt ställts under förvaltarskap under cirka ett års tid.

Stockholms tingsrätt kom i sin dom i april 2022 fram till att domstolen som ställde Arne Gavelin under förvaltarskap har överträtt hans rätt till skydd för sitt privatliv enligt Europakonventionen. Enligt tingsrätten har handläggningen av Arne Gavelins förvaltarskapsärende varit behäftad med allvarliga brister som avsett väsentliga rättssäkerhetsgarantier. Tingsrätten slog även fast att staten ska utge ideellt skadestånd till Arne Gavelin med 60 000 kr för att gottgöra att han under ett års tid var ställd under förvaltarskap. Tingsrättens dom överklagades till hovrätten eftersom Arne Gavelin ansåg att beloppet var ett alldeles för lågt skadestånd för en sådan allvarlig överträdelse som han utsatts för.

Den 17 januari 2024 fann Svea hovrätt att staten överträtt Arne Gavelins privatliv i fler avseenden än tingsrätt kom fram till. Hovrätten höjde också skadeståndet med 20 000 kronor. Även det ideella skadestånd om 80 000 kronor som dömts ut av Svea hovrätt anser dock Arne Gavelin är för lågt. Det kan inte anses motsvara allvaret i rättighetsöverträdelsen. Domen har därför överklagats till Högsta domstolen.

Arne Gavelins fall är första gången som statens ansvar för felaktiga förvaltarskap prövas i domstol. Det finns ett stort behov av vägledning kring hur allvaret av en sådan överträdelse ska värderas. Därför är det angeläget att målet prövas av Högsta domstolen. Besked om Högsta domstolen tar upp målet till prövning väntas någon gång efter sommaren 2024.

Pressklipp
Kontakt