Europadomstolen Rättssäkerhet

Samir Sabri mot Sverige

Samir Sabri blev som 15-åring oskyldigt dömd för mordet på sin styvmor. 30 år senare fick han resning och friades från alla misstankar. Trots att den ursprungliga brottmålsprocessen präglades av allvarliga rättssäkerhetsbrister har staten vägrat att ersätta Samir för den felaktiga domen. Med hjälp av Centrum för rättvisa tog han sitt fall till Europadomstolen.


– Den viktigaste upprättelsen fick jag när jag blev frikänd, men det kommer alltid vara ett öppet sår att staten inte tagit sitt fulla ansvar för det som hände, säger Samir.

Fallet Samir har sin början i maj 1986 när Samirs styvmor mördades i deras hem. Samir, som då var 15 år gammal, blev vittne till mordet och tvingades sedan av en nära anhörig att ta på sig ansvaret för brottet. Den polisutredning som följde innehöll stora brister och några åtgärder för att kontrollera om Samirs erkännande var riktigt vidtogs aldrig. Samir dömdes sedan för mordet trots att det saknades utredning som bekräftade hans erkännande. Ungefär 30 år senare beviljades han resning och friades från alla misstankar.

Med hjälp av Centrum för rättvisa begärde Samir skadestånd av staten för det felaktiga frihetsberövandet. Staten motsatte sig att betala skadestånd till Samir med hänvisning till att anspråket var preskriberat och för att han själv påstods ha orsakat frihetsberövandet genom sitt felaktiga erkännande.

I juni 2020 kom Stockholms tingsrätt fram till att Samirs anspråk inte var preskriberat, men att hans erkännande gjorde att han inte hade rätt till ersättning. I juli 2021 ändrade Svea hovrätt tingsrättens dom och dömde staten att betala 1,2 miljoner kronor i skadestånd till Samir. Till skillnad från tingsrätten ansåg hovrätten att det felaktiga erkännandet inte gjorde att skadeståndet föll bort, eftersom erkännandet var framtvingat under hot.

Staten överklagade sedan hovrättens dom till Högsta domstolen, som i juni i år ändrade hovrättens dom och avslog Samirs begäran om skadestånd. Enligt Högsta domstolen hade Samir själv orsakat frihetsberövandet genom att felaktigt erkänna brottet. Trots att staten inte ifrågasatt att Samir kände sig tvingad att ta på sig mordet på grund av att en nära anhörig annars hotade att döda såväl honom som hans bror, ansåg Högsta domstolen att Samir inte hade visat att han tvingats till sitt handlande genom våld eller allvarligt hot. Högsta domstolen prövade inte statens invändning om preskription.

Ett justitieråd var skiljaktigt och ansåg att Samir hade rätt till ersättning med 1,4 miljoner kronor. Justitierådet ansåg att något egentligt frivilligt agerande knappast förelåg eftersom Samir var 15 år när han erkände under mycket stark press från en nära anhörig. Erkännandet skulle inte heller ha lagts till grund för en fällande dom utan klar stödbevisning.

Med hjälp av Centrum för rättvisa lämnade Samir in ett klagomål mot Sverige till Europadomstolen.

– I det här fallet står det klart att såväl förundersökningen som den rättsliga prövningen var under all kritik. Trots det har staten skjutit över hela ansvaret för den felaktiga domen på 15-årige Samir. Detta är oanständigt och stämmer inte överens med Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa och ombud för Samir Sabri tillsammans med juristerna Alexander Ottosson och Lisa Greene.

Europadomstolen beslutade den 7 december 2023 att klagomålet inte kommer tas upp till prövning. Det innebär att processen i Europadomstolen är avslutad.

Mer om fallet

Läs Aftonbladets rapportering om fallet här.

Lyssna på Aftonbladets prisbelönta podd #Fallet här.

Kontakt